សិក្ខាសាលាៈ

Workshops

ការបណ្តុះបណ្តាលនៃធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ីៈ

ធនាគារបេ្តជ្ញាបង្កើន និងអភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងក្នុង កំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការជាមួយធនាគារ។ យើងមានសេចក្តី សោមនស្សរីករាយក្នុង ការផ្តល់ឪកាស ស្មើភាព សំរាប់គ្រប់បុគ្គលិក ទាំងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ការពង្រឹងសមត្ថភាព វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងធនាគារ និងសកម្មភាពក្នុងសង្គមផ្សេងៗ និងការប្រជុំផ្សេងៗ។ បុគ្គលិកទាំងអស់អាចចែក រំលែកបទពិសោធន៍ការងារ ចំណេះដឹង និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅពេលដែល ពួកគេចូលរួមសិក្ខា សាលា ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារ។

កម្មវិធីសិក្ខាសាលា:

បុគ្គលិកទាំងអស់មានឪកាសចេញទៅដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសផ្សេងៗ នៅក្រៅប្រទសមួយឆ្នាំម្តង។

ធនាគារខិតខំប្រឹងប្រែងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗ និងការប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស និងនៅក្រៅប្រទេសរួមមានៈ

I. កម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស:

1. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០០៩
2. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១១
3. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១២ Cambodia (KPIs and Performance Management)
4. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តកំពត ( Customer Service and Business Development) –ឆ្នាំ២០១៣
5. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៤
6. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៥
7. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នំ២០១៦
8. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នំ២០១៧
9. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៨

II. កម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេស:

1. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស វៀតណាម ឆាំ្ន ២០១០
2. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស សិង្ហបុរី​ ឆ្នំាំ២០១១
3. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ២០១២
4. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស ថៃ ឆ្នាំ២០១៣
5. សិក្ខសាលានៅប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្នាំ២០១៤
6. សិក្ខាសាលានៅក្រៅប្រទេស ទីក្រុងហុងកុង និងទីក្រុងសិនជិន​ ឆ្នាំ២០១៥
7. សិក្ខាសាលានៅប្រទេសកូរ៉េ ទីក្រុងសេអ៊ូល ​ ឆ្នាំ២០១៧
8. សិក្ខាសាលានៅប្រទេសកូរ៉េ ទីក្រុងសេអ៊ូល ​ ឆ្នាំ២០១៨