ល.រមុខតំណែងចំនួន ទីតាំងសុពលភាពផុតកំណត់
Technical Card Officer១ នាក់ភ្នំពេញ (Click here for more detail..)
Software Developer5 នាក់ភ្នំពេញ (Click here for more detail..)
Mobile App Developer១ នាក់ភ្នំពេញ (Click here for more detail..)
IT Officer១ នាក់ភ្នំពេញ (Click here for more detail..)
PR Officer១ នាក់ភ្នំពេញ (Click here for more detail..)
Senior Relationship Officer៨០ នាក់ភ្នំពេញ ​និង ខេត្ត កណ្ដាល(Click here for more detail..)