Lee Yong Man

នៅដើមឆ្នាំ2018 ធនាគារបានចូលជាបុត្រស័ម្ពន្ធនៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីប៊ី នៃ ប្រទេសកូរ៉េ។ ក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះ យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយបង្ហាញពីភាព បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរលូនដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីបានផ្តល់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ ការគ្រប់គ្រង និងការ គាំទ្ររបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ សកម្មភាពទាំងនេះបានស្តែងចេញតាមរយៈក្រុមការងារ ដែលមានការ សហការដ៏អស្ចារ្យរវាងបុគ្កលិកទាំងអស់ ក្នុងការបន្តជួយអោយធនាគាររីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្នុង ឆ្នាំ2018។

ហេតុដូចនេះ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលយើងអាចសម្រេចបានតាម ផែនការក្នុងឆ្នាំ2018 ដែលមានការកើនឡើងគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងច្រើនមាន150​ គ្រឹះស្ថានមានដូច ជា​ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា។ ការប្រកួតប្រជែងដែលខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុគឺការ ផ្តល់ឥណទានដោយមានការដាក់ពិដានការប្រាក់ និងធ្វើឲ្យទទួលបានចំណូលលើទ្រព្យសកម្មទាប​ក្នុងការប្រឹងប្រែងក្នុងការងាររបស់យើង។

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ធនាគារមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន 51.7% ពីចំនួន4,281,433 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017​ ដល់ចំនួន6,493,617​ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018។ ចំណែកទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារមានការកើនឡើងពីចំនួន106 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017 ដល់ចំនួន 140​ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018 ស្មើនឹង32%។ ចំណុចខ្លាំងក្នុងភាពជោគជ័យ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺអត្រាឥណទានខូចមានកម្រិតទាប។​ ផ្ទុយមកវិញ យើងយកចិត្ត ទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវ យើងបានកាត់បន្ថយអត្រាឥណទាន ខូចមកនៅត្រឹមតែ0.2% ប៉ុណ្ណោះនៃឥណទានសរុបរបស់យើង។  យើង​បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ សំវិធានធនឥណទានស្របតាម គោលការណ៍របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីដែលបានគាំទ្រ យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្តល់ឥណទានម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន75 លានដុល្លារអាមេរិក ហើយបានបង្កើនដើម ទុនពី20 លានដុល្លារអាមេរិក​ ដល់75 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018។ នេះគឺជាការខិតខំដើម្បី សម្រេចឲ្យបាននិរន្តភាពអាជីវកម្មជាមួយប្រាក់ចំណេញដែលបានរំពឹងទុក។

ទោះបីជាមានសម្ពាធទីផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើស្តង់ដានៃការផ្តល់ឥណទាន និងពង្រឹងទៅលើកម្រិតប្រតិបត្តិការឲ្យមានប្រសិទិ្ធភាព។ ការ បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងពង្រឹងទៅជំនាញគឺជាកត្តាចម្បង ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងយល់ ពីតម្រូវ ការចាំបាច់របស់អតិថិជន​ក៏ដូចជាតម្រូវការទីផ្សារ។ ដូច្នេះយើងនៅតែបន្តការអភិឌ្ឍន៍ ចំណេះដឹងដោយផ្អែកលើជំនាញ និងបច្ចេកទេសដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកក្នុងឆ្នាំនេះ រួច នៅតែបន្តការបណ្តុះបណ្តាលជាអាទិភាពទៅពេលខាងមុខបន្តទៀត។

ក្នុងឆ្នាំ2018 ធនាគារបានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ

  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្កលិកថ្មីដែលមានរយៈពេលបីថ្ងៃ
  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗរបស់ធនាគារដល់បុគ្គលិកនៅតាមសាខា
  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញធនាគារពីខាងក្រៅដល់បុគ្គលិក
  • សិក្ខាសាលានៅក្នុងស្រុក នៅខេត្តសៀមរាបដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងទាំងអស់
  • សិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេស នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ2018 ដែលមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន297 នាក់ រួមទាំងសមាជិកក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិក ចំនួន14​ នាក់។

សំរាប់ឆ្នាំ2019នេះ ធនាគារនឹងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ និងនីតិវិធីក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង។​ ធនាគារនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ ការអនុវត្តលើសហប្រតិបត្តិការល្អដែលជាឬសគល់របស់និរន្តភាពនៃការរីកចម្រើន។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនទាំងអស់សំរាប់ការជឿ ជាក់ និងការគាំទ្រជាមួយធនាគារ។​ ក្នុងឪកាសដ៏ប្រពៃនេះ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់សំរាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួម ចំណែកធ្វើអោយសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនេះ។

នៅទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលជានិច្ចកាលតែងជួយគាំទ្រ និងផ្តល់អនុសាសន៍ល្អៗដល់ធនាគារ។

 

Sincerely yours,
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
Lee Yong Man