អ៊ុល ដេតសុខុម

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ 

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកភាសាកូរ៉េ ពីសាកលវិទ្យាល័យ កូរ៉េ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទស្សនវិជ្ជា ពីសាកលវិទ្យាល័យ Hansei សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយកសាខា នៃធនាគារគូកមីនកម្ពុជា

Lee Byun Hwi

ប្រធានសវនកម្មផ្ទែក្នុង

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រផែ្នក សេដ្ឋកិច្ច ពីសកលវិទ្យាល័យ Chung-Ang University

បទពិសោធន៍

 • ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ, Daegu Bank

ប៉ែត រ៉ាវី

នាយកប្រតិបត្តិ ឥណទាន

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយកឥណទាន នៃអង្គការឥណទានអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានប្រជាជនក្រីក្រ
 • ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន នៃធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ង៉ែត ប៊ុនធឿន

នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

បទពិសោធន៍ការងារ

 • មន្ត្រីឥណទានខ្នាតមធ្យម នៃធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

យុន សុផល

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផែ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស នៅសាកលវិទ្យាល័យ HUST ប្រទេសចិន
 • បរិញ្ញាបត្រ ផែ្នកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
 • ប្រធានផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ នៅធនាគារ ANZ Royal
 • អនុប្រធានផែ្នករៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យផែនការថវិកា នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

Kim Kicheol

នាយកប្រតិបត្តិ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកភាសាជប៉ុន ពីសាកលវិទ្យាល័យ កូរ៉េ សារធារណរដ្ឋកូរ៉េ
 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ កូរ៉េ សារធារណរដ្ឋកូរ៉េ

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយកផែនការឥណទាន នៃធនាគារ DGB Daegu សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

Choi Byoung Jin

នាយកប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកល Kelmyung សារធារណរដ្ឋកូរ៉េ

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយក ICT Financial Department នៃធនាគារ Daegu សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

Choo Hun O

នាយកប្រតិបត្តិ ធនធានមនុស្ស

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកធុរ:កិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Keimyung សាធារណ:រដ្ឋកូរ៉េ
 • បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Keimyung សាធារណ:រដ្ឋកូរ៉េ

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយក នាយកដ្ឋាន សម្របសម្រួលនៃធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក
 • នាយកដ្ឋានIM Bank របស់ធនាគារ DGB Daegu Bank (អតីត)

ស៊ិន សុខ

នាយកប្រតិបត្តិ​ សវនកម្ម

កម្រិតវប្បធម៌

 • កំពុងសិក្សា ACCA (CPA) តាមរយៈ CamEd Business School
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ

 • នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ

ស៊ុន វាសនា

ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

កម្រិតវប្បធម៌

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

បទពិសោធន៍ការងារ

 • ប្រធានគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិតាម នៅមេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី

សាន ពិសី

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

កម្រិតវប្បធម៌

 • កំពុងសិក្សា ACCA តាមរយៈ CamEd Business School
 • កំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកនីតិឯកជន នៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតសាស្រ្ត និងវិទ្យា សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

បទពិសោធន៍ការងារ

 • ប្រធានផ្នែក អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម និងហានិភ័យ ប្រតិបត្តិតាម