1. អត្រាការប្រាក់

គណនីបញ្ញើសន្សំថេរ

ដុល្លារ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

6 ខែ

3.50%

12 ខែ

4.75%

18 ខែ

5.00%

24 ខែ

5.50%

36 ខែ

6.00%

48 ខែ

6.00%

60 ខែ

6.00%

 

 

2. លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

(1) សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានបិទរូបថតបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរ។

(2) សម្រាប់ជនបរទេស

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព/ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

ប័ណ្ណការងារសម្រាប់ជនបរទេស កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ កិច្ចសន្យាជួល ឬទិញលក់អចលនទ្រព្យ

កិច្ចសន្យាការងារ / ឯកសារអាជីវកម្ម

ការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរជាតិ/ កិច្ចសន្យាជួលដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីលំនៅរបស់អតិថិជន

សេចក្តីបញ្ជាក់ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិយោជករបស់អតិថិជន

 

3. លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ

ដុល្លារ

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

10ដុល្លារ

ប្រាក់បញ្ញើគោលដៅអប្បបរមា

300ដុល្លារ

ការទូទាត់ការប្រាក់

នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់