•បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាត្តជាផ្លូវការណ៍ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

•បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០

•បានបើកសាខាទី ២ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាផ្សារដើមថ្កូវ នៅក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១

•បានចុះកម្មសិទិ្ធបញ្ញាលើស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

•ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេស ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣

•បានបេីកសាខាទី ៣ ដែលមានឈ្មេាះថា សាខាចោមចៅ នៅក្នុងខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

•បានបេីកសាខាទី ៤ ដែលមានឈ្មេាះថា សាខាឬស្សីកែវ នៅក្នុងខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥

•បានបេីកសាខាទី ៥ ដែលមានឈ្មេាះថា សាខាបឹងកេងកង នៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

•បានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាធនាគារឯកទេសឌីជីប៊ី​ ម.ក​ នៅថ្ងៃទី ១៨​ មករា ២០១៨

•បានបើកសាខាទី៦ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាអូឡាំពិក នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

•បានបើកសាខាទី៧ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាស្ទឹងមានជ័យ នៅក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

•បានបើកសាខាទី៨ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាសែនសុខ នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

•បានបើកសាខាទី៩ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាតាខ្មៅ នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០

•បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០