ឥណទានទូទៅផ្តល់អោយសំរាប់ធ្វើជាទុនបង្វិលក្នុងការពង្រឹង និងពង្រីកមុខរបរ និងប្រើប្រាស់សំរាប់គោលបំណងផ្សេងៗទៀត ទៅតាមតំរូវការរបស់អតិថិជន ដោយផ្អែក លើចំណូល លទ្ធភាពសង និងទ្រព្យបញ្ចាំ។

អត្ថប្រយោជន៍ៈ

 • បង្កើនឪកាសអាជីវកម្ម
 • បង្កើនចំណូលអាជីវកម្ម
 • ទទួលបានការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍
 • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ជាមួយរបៀបសងដែលមានច្រើនប្រភេទទៅតាមតំរូវការ
 • បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់
 • សេវាកម្មរហ័ស និងគួរអោយជឿជាក់បាន
 • ឯកសារខ្ចីប្រាក់មានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួល
 • រក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី:

 • ទំហំឥណទានអតិបរមារហូតដល់១៥០,០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
 • របៀបសងមានច្រើនប្រភេទទៅតាមតម្រូវការ
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់រហូតដល់៦០ខែ
 • ការប្រាក់គិតតែចំនួនថ្ងៃដែលបានខ្ចីប៉ុណ្ណោះ

តម្រូវការឯកសារសំរាប់ឥណទាន:

១. ខ្ចីជាលក្ខណៈឯកត្តជន

 • អចលនទ្រព្យសំរាប់ដាក់បញ្ចាំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន/លិខិតឆ្លងដែន និង ទិដ្ឋាការ
 • សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • របាយការណ៍បញ្ជាក់ពីចំណូលរបស់អ្នកខ្ចី
 • ឯកសារសំគាល់កម្មសិទិ្ធដីធ្លី

២. ខ្ចីជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន

 • អចលនទ្រព្យសំរាប់ដាក់បញ្ចាំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន/លិខិតឆ្លងដែន
 • លក្ខនិ្តកៈក្រុមហ៊ុន
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • សេចក្តីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល/ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន