២០១៥២០១៦២០១៧២០១៨២០១៩២០២០
របាយការណ៍លទ្ឋផល​(US$)      
ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយលើការបង់ពន្ធ2,2354,0984,367,9945,606,4578,205,43312,442,263(702,555)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋ1,927,8353,395,2564,281,4336,493,61710,149,393(676,834)
ធាតុសំខាន់របស់តារាងតុល្យការ(US$)      
សរុបទ្រព្យសកម្ម63,851,88886,019,889106,565,345140,516,705204,761,118298,113,657
ឥណទានផ្តលដល់អតិថិជន61,197,19182,894,373103,222,841133,866,241191,283,277241,553,940
សរុបបំណុល50,745,53457,518,27973,782,30246,240,045100,108,200194,137,573
ដើមទុន8,000,00020,000,00020,000,00075,000,00075,000,00075,000,000
សរុបមួលនិធិម្ចាស់ភាគហុន13,106,35428,501,61032,783,04394,276,660104,652,918103,976,084
       
ផលចំណេញលើទ្រព្យសកម្ម3.5%4.4%4.5%5.2%5.5%3.6%
ផលចំណេញលើមូលធន15.8%15.7%14.1%10.0%9.8%8.5%
ផលចំណេញលើការវិនិយោគ9.3%10.0%9.3%7.9%7.4%6.4%
អត្រាឥណទានខូច0.1%0.1%0.07%0.2%0.2%0.3%