២០១៤២០១៥២០១៦២០១៧២០១៨
របាយការណ៍លទ្ឋផល​(US$)     
ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយលើការបង់ពន្ធ2,235,2402,2354,0984,367,9945,606,4578,205,433
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋ1,785,1721,927,8353,395,2564,281,4336,493,617
ធាតុសំខាន់របស់តារាងតុល្យការ(US$)     
សរុបទ្រព្យសកម្ម44,073,31663,851,88886,019,889106,565,345140,516,705
ឥណទានផ្តលដល់អតិថិជន41,786,02061,197,19182,894,373103,222,841133,866,241
សរុបបំណុល32,894,79750,745,53457,518,27973,782,30246,240,045
ដើមទុន8,000,0008,000,00020,000,00020,000,00075,000,000
សរុបមួលនិធិម្ចាស់ភាគហុន11,178,51913,106,35428,501,61032,783,04394,276,660
      
ផលចំណេញលើទ្រព្យសកម្ម4.8%3.5%4.4%4.5%5.2%
ផលចំណេញលើមូលធន16.3%15.8%15.7%14.1%10.0%
ផលចំណេញលើការវិនិយោគ10.4%9.3%10.0%9.3%7.9%
អត្រាឥណទានខូច0.3%0.1%0.1%0.07%0.2%