២០១៧២០១៨២០១៩២០២០២០២១
របាយការណ៍លទ្ឋផល​(US$)
ប្រាក់ចំណេញមុនចំណាយលើការបង់ពន្ធ5,606,4578,205,43312,442,263(702,555)20,925,105
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋ4,281,4336,493,61710,149,393(676,834)16,667,355
ធាតុសំខាន់របស់តារាងតុល្យការ(US$)
សរុបទ្រព្យសកម្ម106,565,345140,516,705204,761,118298,113,657381,932,342
ឥណទានផ្តលដល់អតិថិជន103,222,841133,866,241191,283,277241,553,940283,406,421
សរុបបំណុល73,782,30246,240,045100,108,200194,137,573261,279,903
ដើមទុន20,000,00075,000,00075,000,00075,000,00075,000,000
សរុបមួលនិធិម្ចាស់ភាគហុន32,783,04394,276,660104,652,918103,976,084120,643,439
ផលចំណេញលើទ្រព្យសកម្ម4.5%5.2%5.5%3.6%5.0%
ផលចំណេញលើមូលធន14.1%10.0%9.8%8.5%13.8%
ផលចំណេញលើការវិនិយោគ9.3%7.9%7.4%6.4%7.7%
អត្រាឥណទានខូច0.07%0.2%0.2%0.3%0.2%