Contact

Contact
 1. Head Office at Santhor Muk

  Address : No.689B, Kampucheakrom Blvd, Sangkat Teuk Laak1, Khan Toul Kork.
  Tel: (023) 999 990, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 996 002

 2. Branch at Santhor Muk

  Address : No.689B, Kampucheakrom Blvd, Sangkat Teuk Laak1, Khan Toul Kork.
  Tel: (023) 999 990, Mail: info@dgbcambodia.com

 3. Branch at Phsar DamThkov

  Address : No.652B, St. 271, Sangkat Phsar DamThkov, Khan Chamkamonn.
  Tel: (023) 999 970, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 985 385

 4. Branch at Chaom Chau 

  Address : #A31&A33 Confederation De La Russei, Sang Kat Chaom Chau,Khan Porsenchey .
  Tel: 023 950 300, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 950 255

 5. Branch at Russey Keo  

  Address : #581,Street 70, Sangkat Toul Sangkae,Khan Russei Keov .
  Tel: 023 983 030, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 983 020

 6. Branch at Beung Keng Kang

  Address : #392 BE392CE, Monivong Blvd  Sangkat Boeng Keng Kang I ,Khan Chamkar Mon.
  Tel: 023 966 950 | Fax: 023 966 949

Contact Us