ឥណទានសំរាប់រថយន្ត ជាប្រភេទផលិតផលឥណទានដែលបានបង្កើតឡើងសំរាប់ ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញរថយន្តប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។

អត្ថប្រយោជន៍:

 • ក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទិ្ធស្របច្បាប់នៃរថយន្តដែលខ្លួនពេញចិត្ត
 • ទទួលបានការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍
 • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ជាមួយរបៀបសងដែលមានច្រើនប្រភេទទៅតាមតំរូវការ
 • បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់
 • ឯកសារខ្ចីប្រាក់មានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួល
 • រក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី:

 • ទំហំឥណទានអតិបរមារហូតដល់១៥០,០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
 • របៀបសងមានច្រើនប្រភេទទៅតាមតម្រូវការ
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់រហូតដល់៦០ខែ
 • ការប្រាក់គិតតែចំនួនកម្ចីដែលបានខ្ចីប៉ុណ្ណោះ
 • បុគ្គលិកប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់
 • សេវាកម្មរហ័ស និងគួរអោយជឿជាក់បាន
 • ឯកសារខ្ចីប្រាក់មានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួល
 • រក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់។

តម្រូវការឯកសារឥណទាន:

 • អចលនទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការ
 • សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ