បំពេញទំនួលខុសត្រូវសង្គម

១  ពិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ ផ្តល់ជូនសំភារះសិក្សា ដល់់សិស្សានុសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស ក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩។


២  ពិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ ផ្តល់ជូនសំភារះសិក្សា ដល់់សិស្សានុសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស ក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។