ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគណៈគ្រប់គ្រង មកកាន់ធនាគារឯកទេសឌីជីប៊ី